პოლიტიკური მეცნიერებები
საერთაშორისო ურთიერთობები
სოციოლოგია
სოციალური გეოგრაფია
ანთროპოლოგია
ფსიქოლოგია
ინტერდისციპლინარული
ტრანსფორმაცია სამხრეთ კავკასიაში
გენდერი

გენდერის კვლევა: უახლესი შედეგები და არსებული მდგომარეობა

მე-3 ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია გენდერის კვლევაში 

2 დეკემბერი, 2011 წ.

კონფერენციის შესახებ:  

კონფერენცია ჩატარდა გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში. მისი ძირითადი თემა იყო გენდერის საკითხებზე ჩატარებული კვლევების უახლესი შედეგების გაცნობა.

მიმოხილვა:

1.  მიგრაციის ფემინიზაცია საქართველოში: თიანეთის შემთხვევა                        თამარ ზურაბიშვილი [download]

2.  დასაქმების გენდერული საკითხები საქართველოში                                                    ნანა სუმბაძე [download]

3.  წარსულის რე/ანიმაცია: ბარბარე ერისთავი-ჯორჯაძე                                              ლელა გაფრინდაშვილი [download]

4.  გენდერი და ძალაუფლება საერთაშორისო ურთიერთობებში                                 გიორგი ხელაშვილი  [download]

5.  მნიშვნელობის ისტორიულობა: შედეგები პოლიტკორექტულობისთვის         თამარ ცხადაძე  [download]

6.  ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ პოლიტიკის განხორციელება                      საქართველოში: სირთულეები და მათი მიზეზები                                                         ნინო ჯავახიშვილი [download]

7.  საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ: შემუშავება,          განხილვა, მიღება თამარ საბედაშვილი [download]

8.  ნარკოდამოკიდებულების პრობლემა საქართველოში: გენდერის                  პერსპექტივა ელენე ჯაფარიძე [download]

 

________________________________________________________________

ძალადობის აჩრდილი: ქალები წინაღობების პირისპირ 

მე-2 ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია გენდერის კვლევაში 

8 დეკემბერი, 2010 წ.

კონფერენციის შესახებ:  

კონფერენცია ჩატარდა გენდერული ნიშნით ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი საერთაშორისო კამპანიის ფარგლებში. მისი ძირითადი თემა იყო გენდერული ნიშნით ძალადობის კულტურული, ეთნიკური, კლასობრივი და სოციალური მახასიათებლების სხვადასხვა კონტექსტუალური ასპექტები. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს მეცნიერებმა, დამოუკიდებელმა მკვლევარებმა, სტუდენტებმა, ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივისტებმა და ქალთა და გენდერის საკითხებზე მომუშავე პირებმა.


მიმოხილვა:

1.  სექსუალური ძალადობა: ეფექტური იარაღი ომისთვის                                     არჯევანიძე ნარგიზა [abstract; full text]

2.  ოჯახში ძალადობასთან ბრძოლის მედია რეპრეზენტაცია                      საქართველოში                                                                                                                              ჯავახიშვილი ნინო [abstract; full text]

3.  დაცული, ჯანმრთელი ქალების საზოგადოება,                                                       მკრტიჩიან ჰეღინე , გრეიან ლილიტ [abstract; full text]

4.  რამდენად ვიცნობთ რეალობას: მცირე სტატისტიკა ოჯახური              ძალადობის შესახებ                                                                                                                    იაშვილი ია   [abstract; full text]

5.  ძალადობა, როგორც უცნობი ფენომენი, თუ ძალადობა, როგორც            სოციალურად დაშვებული ქცევა?!                                                                                    ბახტურიძე იდა[abstract; full text]

6.  ვისი ან რისი ბრალია ოჯახში ძალადობა?!                                                                   ბახტურიძე დარიკო [abstract; full text]

7.  თვლიან თუ არა ქალები ოჯახურ ძლადობას დომინანტური                    დისკურსის მალეგიტიმიზებელ საშუალებად?                                                         ქობალია მარიამ  [abstract; full text]

8.  მესამე პირის ფაქტორი ოჯახში ძალადობის დროს                                            სამხარაძე ნონა [abstract; full text]

9.  რატომ მივყავართ ოჯახში როლების შეცვლას ოჯახურ                            კონფლიქტამდე                                                                                                                              გოგსაძე სოფიო [abstract; full text]

10ძალადობის სოციალიზაცია ოჯახში                                                             ჯავახიშვილი მაგდა  [abstract; full text]

11. გენდერული ძალადობის ეკონომიკური ასპექტები                                              კოზმანაშვილი ქეთი  [abstract; full text]

12. გენდერული ძალადობა: საფუძვლები და შედეგები                                            ბაგრატიონ-გრუზინსკი დალი [abstract; full text]

13. ბავშვები როლი ოჯახურ ძალადობაში                                                                          მაკარაძე მანანა [abstract; full text]

14. ქალთა მონაწილეობა თანამედროვე სოციალურ-პოლიტიკურ                 პროცესებში                                                                                                     მშვიდობაძე თინათინ, მანჩხაშვილი მაია [ტექსტი დროებით აღებულია]
© 2008 CSS. ყველა უფლება დაცულია
მონაცემთა კონფიდენციალურობა